ლუარსაბ მეფის ფარი, 1998 წელი

 

წინა I საჭურველი I შემდეგი